Dokumenty

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy, podanie o zarejestrowanie kandydata na studia oraz umowa dostępne po zarejestrowaniu się w systemie,
 • oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wykonany przez Komisję Egzaminacyjną w przypadku „nowej matury" lub odpis wykonany przez szkołę w przypadku „starej matury",
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy „nowej matury"),
 • 1 zdjęcie - 35 x 45 mm,
 • kserokopia dowodu osobistego (str. 1,2),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej 
  na nr konta: Bank Pekao SA 21 1240 6292 1111 0010 3641 1271.

Kandydat na studia zobowiązany jest potwierdzić podpisem zapoznanie się z regulaminem studiów oraz po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, podpisać umowę z Uczelnią określającą m.in. warunki odpłatności za studia.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy, podanie o zarejestrowanie kandydata na studia oraz umowa dostępne po zarejestrowaniu się w systemie,
 • oryginał lub odpis dyplomu licencjata (wraz z suplementem),
 • oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wykonany przez Komisję Egzaminacyjną w przypadku „nowej matury" lub odpis wykonany przez szkołę w przypadku „starej matury",
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy „nowej matury")
 • 1 zdjęcie - 35 x 45 mm,
 • kserokopia dowodu osobistego (str. 1,2),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej 
  na nr konta:  Bank Pekao SA 21 1240 6292 1111 0010 3641 1271.

Kandydat na studia zobowiązany jest potwierdzić podpisem zapoznanie się z regulaminem studiów oraz po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, podpisać umowę z Uczelnią określającą m.in. warunki odpłatności za studia.

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 • zalegalizowany lub opatrzony apostille oryginał świadectwa dojrzałości,
 • tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom ukończenia studiów i kartę przebiegu studiów oraz tłumaczenie tych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
 • ważną wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające dobry stan zdrowia oraz brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
 • kopię ważnego ubezpieczenia od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • certyfikat znajomości języka polskiego lub świadectwa ukończenia rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku polskim; w przeciwnym wypadku kandydat zobowiązany jest uzyskać zaświadczenie Uczelni, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim,
 • 1 zdjęcie - 35 x 45 mm,
 • formularz zgłoszeniowy, podanie o zarejestrowanie kandydata na studia oraz umowa dostępne po zarejestrowaniu się w systemie,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Opłaty

KANDYDACI NA STUDIA W UCZELNI TECHNICZNO-HANDLOWEJ IM. H. CHODKOWSKIEJ WNOSZĄ:

opłatę rekrutacyjną w wysokości

100 zł - maj/czerwiec

200 zł - lipiec/sierpień/I połowa września

350 zł - II połowa września

Absolwenci Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej (dawniej Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej oraz Wyższej Szkoły Cła i Logistyki) zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Absolwenci studiów I stopnia w UTH w Warszawie, kontynuujący naukę na studiach II stopnia w Uczelni, otrzymują także 400 zł bonifikaty w czesnym na czwartym semestrze studiów. Dodatkowo 200 zł bonifikaty w czesnym na ostatnim semestrze studiów otrzymują absolwenci Wydziału Zarządzania i Logistyki oraz Wydziału Inżynieryjnego przy zapisie do 14 lipca oraz absolwenci Wydziału Zamiejscowego w Płońsku przy zapisie do 30 czerwca.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy Uczelni:

 Bank PEKAO S.A.
21 1240 6292 1111 0010 3641 1271