Dokumenty

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy i podanie o przyjęcie na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,
 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem),
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy „nowej matury"),
 • 1 zdjęcie - 35 x 45 mm,
 • dowód osobisty (w celu okazania),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej 
  na nr konta: Santander Bank Polska S.A. 96 1910 1048 2212 0402 0493 0001.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy i podanie o przyjęcie na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,
 • oryginał/odpis dyplomu studiów wyższych wraz z suplementem (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem),
 • 1 zdjęcie - 35 x 45 mm,
 • dowód osobisty (w celu okazania),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej 
  na nr konta:  Santander Bank Polska S.A. 96 1910 1048 2212 0402 0493 0001.

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa dojrzałości,
 • tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom ukończenia studiów i kartę przebiegu studiów oraz tłumaczenie tych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
 • ważną wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
 • kopię ważnego ubezpieczenia od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • certyfikat znajomości języka polskiego lub zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim; w przeciwnym wypadku kandydat zobowiązany jest uzyskać zaświadczenie Uczelni, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim,
 • 1 zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • formularz zgłoszeniowy, podanie o przyjęcie na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

Opłaty

KANDYDACI NA STUDIA W UCZELNI TECHNICZNO-HANDLOWEJ IM. H. CHODKOWSKIEJ WNOSZĄ

opłatę rekrutacyjną w wysokości:  85zł.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy Uczelni:

 Santander Bank Polska S.A.

96 1910 1048 2212 0402 0493 0001

 

Masz pytania? Zadzwoń, napisz!

Warszawa: ul. Jagiellońska 82F tel: 22 262 88 89 lub ul. Jutrzenki 135, tel. 22 262 88 88 , e-mail: rekrutacja@uth.edu.pl

Płońsk: ul. Sienkiewicza 8, tel. 23 662 89 77, e-mail: plonsk@uth.edu.pl