Dokumenty

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy i podanie o zarejestrowanie kandydata na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie,
 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem),
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy „nowej matury"),
 • 1 zdjęcie,
 • kserokopia dowodu osobistego (str. 1,2),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej 
  na nr konta: Deutsche Bank S.A. 96 1910 1048 2212 0402 0493 0001.

Kandydat na studia zobowiązany jest potwierdzić podpisem zapoznanie się z regulaminem studiów oraz po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, podpisać umowę z Uczelnią określającą m.in. warunki odpłatności za studia.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy i podanie o zarejestrowanie kandydata na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie,
 • oryginał/odpis dyplomu studiów wyższych wraz z suplementem (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem),
 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem),
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy „nowej matury"),
 • 1 zdjęcie,
 • kserokopia dowodu osobistego (str. 1,2),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej 
  na nr konta:  Deutsche Bank S.A. 96 1910 1048 2212 0402 0493 0001.

Kandydat na studia zobowiązany jest potwierdzić podpisem zapoznanie się z regulaminem studiów oraz po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, podpisać umowę z Uczelnią określającą m.in. warunki odpłatności za studia.

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa dojrzałości,
 • tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom ukończenia studiów i kartę przebiegu studiów oraz tłumaczenie tych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
 • ważną wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające dobry stan zdrowia oraz brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
 • kopię ważnego ubezpieczenia od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • certyfikat znajomości języka polskiego lub świadectwa ukończenia rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku polskim; w przeciwnym wypadku kandydat zobowiązany jest uzyskać zaświadczenie Uczelni, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim,
 • 1 zdjęcie,
 • formularz zgłoszeniowy i podanie o zarejestrowanie kandydata na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Kandydat na studia zobowiązany jest potwierdzić podpisem zapoznanie się z regulaminem studiów oraz po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, podpisać umowę z Uczelnią określającą m.in. warunki odpłatności za studia.

Opłaty

KANDYDACI NA STUDIA W UCZELNI TECHNICZNO-HANDLOWEJ IM. H. CHODKOWSKIEJ WNOSZĄ:

opłatę rekrutacyjną w wysokości

100 zł - luty/marzec

Absolwenci Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej (dawniej Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej oraz Wyższej Szkoły Cła i Logistyki) zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Absolwenci studiów I stopnia w UTH w Warszawie, kontynuujący naukę na studiach II stopnia w Uczelni, otrzymują także 400 zł bonifikaty w czesnym na czwartym semestrze studiów.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy Uczelni:

 Deutsche Bank S.A.

96 1910 1048 2212 0402 0493 0001

 

Masz pytania? Zadzwoń, napisz!

Warszawa: ul. Jagiellońska 82F lub Al. Jerozolimskie 200, tel. 22 262 88 88 lub 22 539 19 19, e-mail: rekrutacja@uth.edu.pl

Płońsk: ul. Sienkiewicza 8, tel. 23 662 89 77, e-mail: plonsk@uth.edu.pl