Dokumenty

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy i podanie o zarejestrowanie kandydata na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie,
 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem),
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy „nowej matury"),
 • 1 zdjęcie - 35 x 45 mm,
 • dowód osobisty (w celu okazania),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej 
  na nr konta: Santander Bank Polska S.A. 96 1910 1048 2212 0402 0493 0001.

Kandydat na studia zobowiązany jest potwierdzić podpisem zapoznanie się z regulaminem studiów oraz po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, podpisać umowę z Uczelnią określającą m.in. warunki odpłatności za studia.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy i podanie o zarejestrowanie kandydata na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie,
 • oryginał/odpis dyplomu studiów wyższych wraz z suplementem (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem),
 • 1 zdjęcie - 35 x 45 mm,
 • dowód osobisty (w celu okazania),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej 
  na nr konta:  Santander Bank Polska S.A. 96 1910 1048 2212 0402 0493 0001.

Kandydat na studia zobowiązany jest potwierdzić podpisem zapoznanie się z regulaminem studiów oraz po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, podpisać umowę z Uczelnią określającą m.in. warunki odpłatności za studia.

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa dojrzałości,
 • tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom ukończenia studiów i kartę przebiegu studiów oraz tłumaczenie tych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
 • ważną wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające dobry stan zdrowia oraz brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
 • kopię ważnego ubezpieczenia od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • certyfikat znajomości języka polskiego lub świadectwa ukończenia rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku polskim; w przeciwnym wypadku kandydat zobowiązany jest uzyskać zaświadczenie Uczelni, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim,
 • 1 zdjęcie - 35 x 45 mm,
 • formularz zgłoszeniowy i podanie o zarejestrowanie kandydata na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Kandydat na studia zobowiązany jest potwierdzić podpisem zapoznanie się z regulaminem studiów oraz po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, podpisać umowę z Uczelnią określającą m.in. warunki odpłatności za studia.

Opłaty

KANDYDACI NA STUDIA W UCZELNI TECHNICZNO-HANDLOWEJ IM. H. CHODKOWSKIEJ WNOSZĄ:

opłatę rekrutacyjną w wysokości:

100 zł - od 1 lutego do 20 marca

 

Absolwenci Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej (dawniej Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej oraz Wyższej Szkoły Cła i Logistyki) zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Absolwenci studiów I stopnia prowadzonych przez Wydział Zarządzania i Logistyki oraz Wydział Inżynieryjny w Warszawie, kontynuujący naukę na studiach II stopnia w Uczelni, otrzymują także 400 zł bonifikaty w czesnym na czwartym semestrze studiów. Ponadto absolwenci UTH, zdający egzamin dyplomowy w roku akademickim 2017/2018, przy kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UTH otrzymują bonifikatę 200 zł na czwartym semestrze studiów. Dodatkowo 200 zł bonifikaty w czesnym na ostatnim semestrze studiów otrzymują absolwenci Wydziału Zarządzania i Logistyki oraz Wydziału Inżynieryjnego przy zapisie do 13 lipca oraz absolwenci Wydziału Zamiejscowego w Płońsku przy zapisie do 6 lipca.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy Uczelni:

 Santander Bank Polska S.A.

96 1910 1048 2212 0402 0493 0001

 

Masz pytania? Zadzwoń, napisz!

Warszawa: ul. Jagiellońska 82F tel: 22 262 88 89 lub ul. Jutrzenki 135, tel. 22 262 88 88 , e-mail: rekrutacja@uth.edu.pl

Płońsk: ul. Sienkiewicza 8, tel. 23 662 89 77, e-mail: plonsk@uth.edu.pl