Wskazówka

PESEL będzie Twoim identyfikatorem w Systemie IRK, pełni zatem bardzo ważną rolę. Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że jest poprawny.

Posiadam numer PESEL Nie posiadam numeru PESEL

minimum 8 znaków

KLAUZULA INFORMACYJNA – informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników procesów rekrutacji na studia
 1. Administrator danych
  Administratorem Pani/Pana danych jest Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie, ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa, adres e-mail: rektorat@uth.edu.pl, zwana dalej Uczelnią. Z administratorem danych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 2. Podstawa przetwarzania, cel i czas przetwarzania
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • Rekrutacji na studia I i II stopnia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze zm. (obowiązek administratora) w związku z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020, poz. 85), przez okres dwóch lat od zakończenia procesu związanego z rekrutacją, a w przypadku przyjęcia na studia przez czas trwania studiów, a następnie archiwizacji (50 lat),
  • Rekrutacji na studia podyplomowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (umowa – między organizatorem studiów podyplomowych a słuchaczem oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek administratora) w związku z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przez czas trwania kształcenia, niezbędnej archiwizacji i dochodzenia roszczeń,
  • Promocyjnym, w tym przetwarzanie adresu e-mail kandydata/słuchacza oraz wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych), do momentu wycofania zgody.
 3. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub podmiotów, z którymi Uczelnia zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te zostały zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych osobowych.
 4. Pani/Pana prawa
  Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
 5. Prawo skargi
  Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Dobrowolność/obowiązek podania danych
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będą Państwo mogli uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku studiów podyplomowych podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy.
 7. Informacja o profilowaniu
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania ani też nie będą przekazywane do państw trzecich.

Błędy danych
 1. Przyjmuję do wiadomości, że Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.