Wskazówka

PESEL będzie Twoim identyfikatorem w Systemie IRK, pełni zatem bardzo ważną rolę. Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że jest poprawny.

Posiadam numer PESEL Nie posiadam numeru PESEL

minimum 8 znaków

Klauzula informacyjna
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 82F, e-mail: rektorat@uth.edu.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia, realizacji procesu kształcenia i dokumentowania przebiegu studiów, a także wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z przepisów prawa.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2183).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Dane osobowe kandydatów na studia będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody, przy czym dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych studenta będą przechowywane przez okres 50 lat.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Podane przez Pana/Panią dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne do realizacji celów do których zostały zebrane.
Klauzula zgody
 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji oraz dokumentowania przebiegu studiów, a także wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2183).
 2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości w formie korespondencji elektronicznej (e-mail, sms), które w ocenie Uczelni okażą się niezbędne do właściwego przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej.


Błędy danych
 1. Przyjmuję do wiadomości, że Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.