Wskazówka

PESEL będzie Twoim identyfikatorem w Systemie IRK, pełni zatem bardzo ważną rolę. Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że jest poprawny.

Posiadam numer PESEL Nie posiadam numeru PESEL

minimum 8 znaków

Przetwarzanie danych
  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu studiów, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
  3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości w formie korespondencji elektronicznej (e-mail, sms), które w ocenie Uczelni okażą się niezbędne do właściwego przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej.
Powyższe zgody składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), zwłaszcza o prawie wglądu do danych i ich poprawienia.

Błędy danych
  1. Przyjmuję do wiadomości, że Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.